Pedagogiikka

Panostamme kaikissa päiväkodeissamme kodinomaisuuteen ja pienryhmätoimintaan, jotta jokainen lapsi tulee huomioiduksi ainutlaatuisena yksilönä – kuuntelemme ja välitämme.

Pienessä ryhmässä lapsi tulee paremmin nähdyksi ja kuulluksi. Yhteen turvalliseen aikuiseen, pienryhmänsä omahoitajaan, on lapsen helpompi luoda kiintymys kuin suuren ryhmän kaikkiin aikuisiin. Kunnioitamme lapsen osallisuutta ja arvostamme hänen mielipiteitään ja aloitteitaan oman toimintansa ohjaajana. Lapsen turvallinen, hyväksytty olo on meille tärkeää. Tutkimme, pohdimme ja oivallamme iloisessa ilmapiirissä.

Päiväkodeissamme varhaiskasvatus huomioi eri-ikäisten lasten tarpeet ehyenä jatkumona pienestä alle vuoden ikäisestä lapsesta aina kouluikää lähestyväksi eskarilaiseksi. Kaikki päiväkodissa tehtävät toiminnot lapsen omasta leikistä aina ryhmässä toimimiseen ovat osa varhaiskasvatusta. Päiväkodeissamme opitaan ja oivalletaan; kerätään eväitä myöhempää oppimista ja elämää varten. Tutkimme ja ihmettelemme, pohdimme ja kyselemme.

Kaikissa päiväkodeissamme toimitaan pienryhmissä turvallisen omahoitajan kanssa. Merkittävin pienryhmän kasvatuksellinen ja opetuksellinen tehtävä liittyy kiintymyssuhteen vahvistamiseen ja vuorovaikutustaitojen opetteluun. Toiminta pienissä ja pysyvissä ryhmissä vahvistaa lapsen turvallisuutta ja kiintymistä ryhmän toisiin lapsiin ja aikuisiin. Kun lapsella on turvallinen ja hyväksytty olo, on uuden oppiminen ja oivaltaminen mukavaa ja lapsi osaa ottaa muut lapset kauniisti huomioon.

Päiväkotiemme varhaiskasvatusympäristön lähtökohtana on kodinomaisen, virikkeellisen ja turvallisen ympäristön tarjoaminen lapselle. Haluamme tukea lapsen tutkimisen ja kokeilun halua sekä leikin kehitystä. Pidämme tärkeänä, että leikkiin ja toimintaan tarvittavat välineet ovat aina helposti lapsen saatavilla ja innostavat lasta toimintaan. Meille on myös tärkeää, että lapset itse saavat olla luomassa ja ylläpitämässä oman ympäristönsä rakenteita. Lasten kanssa pidetään hyvää huolta tavaroiden järjestyksestä ja tutuista paikoista ja panostetaan ympäristön siisteyteen ja viihtyisyyteen. Tarjoamalla lapselle tilaisuuksia kehittää luovuuttaan mielenkiintoisten materiaalien ja välineiden avulla kasvatamme lapsista ajattelevia ja ongelmanratkaisuun kykeneviä innokkaita yksilöitä.

Varhaiskasvatusympäristöömme kuuluu olennaisesti myös päiväkodin tunneilmasto: turvallinen, avoin, jokaista jäsentään kunnioittava ilmapiiri. Opimme tuntemaan toinen toisemme ja hyväksymään toisemme sellaisina kuin olemme: päiväkoteihimme mahtuu yhtä hyvin ilo ja suru, huumori ja ajoittaiset pettymyksen tunteet. Yhdessä harjoittelemme erilaisten tunteiden käsittelyä ja sanoittamista. Kiusaamisen ennalta ehkäisy ja mahdolliseen kiusaamiseen puuttuminen on meille tärkeä asia. Jokaisen lapsen tulee tuntea kuuluvansa omaan ryhmäänsä ja tuntea olevansa kiva ja pidetty kaveri.

Metsässä retkeily ja liikkuminen yhdistää kaikkia päiväkotejamme. Koulutamme kaikki kasvattajamme Metsämörri-ohjaajiksi. Kaikissa yksiköissä tehdään metsäretkiä viikoittain Metsämörri-mallia noudattaen. Retkillä nautitaan liikkumisesta erilaisissa maastoissa kivillä kiipeillen ja poluilla kävellen ja juosten, rakennetaan majaa, tutkitaan ja pidetään evästaukoja.

Kasvattajiemme varhaiskasvatustyössä suunnittelu ja arviointi on jatkuva prosessi. Laadukas varhaiskasvatuksemme sisältää vuosien varrella kehitetyt ja toimivaksi havaitut työtavat ja käytänteet suunnitteluun ja arviointiin.

Toiminnan suunnittelua ohjaa yksikön oma varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu tai esiopetussuunnitelma. Ryhmän suunnittelun pohjalla on jokaisen lapsen vasusta tai esiopetussuunnitelmasta nousevat yksilölliset tarpeet, toiveet ja kiinnostuksen kohteet. Lasten vasuista kootaan ryhmän oma toimintasuunnitelma, ryhmävasu, johon ryhmän toiminta perustuu.

Turvallisesta ilmapiiristä, ihmettelyn ja oivaltamisen ilosta – niistä on hyvä päivämme tehty!